Home / Modlitby / Novéna k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie

Novéna k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon vyznávame i my všetci v apoštolskom vyznaní viery: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, sa mohol vteliť Boží Syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od dedičného hriechu. Boh Otec v Panne Márii pripravil pre svojho Syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho Syna. Cez archanjela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný súhlas so svojim plánom.

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. O štyri roky neskôr sa Panna Mária pod týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch Bernadete Soubirousovej, ktorej povedala: „Ja som Nepoškvrnené počatie“.

Už sú známe témy najbližších troch ročníkov Svetových dní mládeže, ktoré vyvrcholia Svetovým stretnutím mládeže v Paname v roku 2019. Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

1. deň: štvrtok 29.11. – načúvať – „načúvanie – volanie k nemožnému“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,26–38

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie

Mária vie načúvať Bohu. Pozor, nie je to jednoduché a povrchné „počúvanie“, je to načúvanie plné pozornosti, prijatia, pripravenosti pre Boha. Nie je tam roztržitosť, s ktorou niekedy prichádzame pred Boha alebo pred ľudí my. Počúvame slová, ale nepočúvame skutočne. Mária je pozorná voči Bohu, načúva Bohu. Mária však načúva aj faktom, číta udalosti svojho života, je pozorná ku konkrétnej realite a nezastavuje sa na povrchu. Ide do hĺbky, aby pochopila význam prežitého. Alžbeta, ktorá je už v rokoch, čaká syna, to je fakt. Mária je však pozorná, dokáže pochopiť význam tohto faktu: „Bohu nič nie je nemožné.“ Platí to aj v našom živote. Načúvať Bohu, ktorý k nám hovorí, a načúvať každodennej realite, venovať pozornosť ľuďom, faktom, pretože Pán je pri bráne nášho života a klope na ňu mnohými spôsobmi, na našu cestu vkladá znamenia a dáva nám schopnosť vidieť ich. Mária je matkou načúvania, vie pozorne načúvať Bohu a rovnako pozorne načúvať udalostiam života.

Predsavzatie:

Nájdem si 5 minút času na ticho, v ktorom budem načúvať, čo mi Boh hovorí cez udalosti, ľudí, Slovo.

 

Záverečná modlitba:

Mária, žena načúvania, daj, aby naše uši boli otvorené. Urob, aby sme počuli slovo tvojho Syna Ježiša uprostred tisícich slov tohto sveta. Daj, aby sme vedeli načúvať realite, v ktorej žijeme, každej osobe, ktorú stretneme, osobitne tej, ktorá je chudobná, núdzna, v ťažkostiach.

3× Zdravas Mária

2. deň: piatok 30.11. – konať – „slúžiť Bohu v osobách“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,39–45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Zamyslenie

Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Napriek ťažkostiam a kritike, ktorú musela zniesť za svoje rozhodnutie, sa nezastavuje pred ničím. A tu sa „ponáhľa“. V modlitbe pred Bohom, ktorý hovorí, v rozjímaní nad udalosťami svojho života, sa Mária nenáhli, nedá sa strhnúť chvíľou, nedá sa strhnúť udalosťou. Keď však jasne vie, čo od nej Boh žiada, čo má robiť, neváha, nečaká, ale náhlivo ide. Milosť Ducha Svätého nie je postojom pomalosti. Máriino konanie je dôsledkom jej poslušnosti slovám anjela, ale spojenej s láskou. A v tomto vyjdení zo svojho domu, zo seba samej, z lásky, prináša to najcennejšie: prináša Ježiša, svojho Syna. Niekedy sa aj my zastavíme pri načúvaní, pri rozmývaní nad tým, čo máme robiť, možno jasne vieme, čo máme urobiť, ale neurobíme krok ku konaniu. A predovšetkým nedáme do hry nás samých, náhliac sa k druhým, aby sme im priniesli našu pomoc, naše pochopenie, našu lásku. Aby sme aj my tak ako Mária priniesli to najcennejšie, čo máme a čo sme prijali: Ježiša a jeho evanjelium, a to aj slovom, ale predovšetkým konkrétnym svedectvom nášho konania.

Predsavzatie:

Dnes sa pokúsim k niekomu priniesť Ježiša cez skutok lásky, ku ktorému ma Pán pozve.

Záverečná modlitba:

Mária, žena konania, daj, aby sa naše nohy a naše ruky „náhlili“ k druhým, aby sme im priniesli pomoc a lásku tvojho Syna Ježiša, aby sme ako ty priniesli do sveta svetlo evanjelia.

3× Zdravas Mária

3. deň: sobota 1.12. – chváliť – „ďakovať Bohu za všetko“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,46–56

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Zamyslenie

Magnifikat je príkladný spôsob modlitby: chváliť Pána, pretože na ňu zhliadol, upriamil na ňu svoj pohľad, pohliadol na ňu s prednostnou záľubou, teda spôsobom, akým kniha Exodus hovorí, že Pán uvidel uponíženie svojho ľudu v Egypte, počul jeho volanie a vedel o jeho utrpení. A hneď ohlasuje Boží plán: zmeniť spoločenský model. Ako nespievať Bohu, ktorý si všíma chudobných a jednoduchých, ponížených a malých, tých, ktorí pre dejiny nič neznamenajú, tých, ktorí za ochrancu majú iba svojho Boha? Iba Boh je pravým „bohatstvom“, a preto iba chudobní a ponížení môžu mať na ňom podiel; ten, kto je bohatý  a má moc, je prepustený naprázdno, pretože aj keď na prvý pohľad má všetko, v podstate neverí, že by mal niečo prijať od boha alebo od iných ľudí.

Predsavzatie:

V osobnej modlitbe poďakujem za dary, ktoré mi Pán dáva.

 

Záverečná modlitba:

Mária, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal v lone svojej matky. Ty rozochvená jasotom, ospieval si Pánove obdivuhodné skutky. Uč nás spievať chvály a vďaky za Pánove obdivuhodné skutky v našich životoch.

3× Zdravas Mária

4. deň: nedeľa 2.12. – prijať život – „dávať život“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 2,1–11

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Zamyslenie

Pozrime sa na ikonu Panny Márie, ktorá prijíma život. Prijíma Božieho Syna, Ježiša. A Matka po tom, ako ho priviedla na svet, prestavuje Syna svetu. Ona nám dáva Ježiša, ona nám ukazuje Ježiša, ona nám umožňuje vidieť Ježiša. V rodine je matka. Každá ľudská osoba vďačí za život matke, a takmer vždy jej veľmi vďačí aj za svoju ďalšiu existenciu, ľudskú a duchovnú formáciu. Stáva sa, že sa nie vždy správne prihliada na matku a jej úloha sa málo berie do úvahy. Úloha dať život. Dať život v poctivom plnení povinností, mlčaní, modlitbe, v tom tichu každodenného života; dávať život po troške. Áno, tak ako ho dáva matka, keď bez strachu s jednoduchosťou mučeníctva materstva počne vo svojom lone dieťa, porodí ho, kŕmi ho, umožňuje mu rásť a láskavo sa oň stará. Toto znamená dávať život. A toto sú matky a ich mučeníctvo.

 

Predsavzatie:

Spomeniem si dnes špeciálne na svoju mamu. Urobím pre ňu niečo dobré, zavolám, napíšem, pripravím malý darček.

Záverečná modlitba:

Mária, naša Matka, pod tvoju ochranu odporúčame naše mamy a otcov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote.

3× Zdravas Mária

5. deň: pondelok 3.12. –  rozhodnúť sa – „stávať sa slobodným pre rozhodnutie“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 2,41–52

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Zamyslenie

Dobrá mama svoje deti pri dospievaní sprevádza a nesnaží sa odstraňovať problémy a životné ťažkosti. A robí nielen to. Dobrá mama pomáha ja v tom, aby sme urobili konečné rozhodnutia v slobode. To nie je ľahké, ale mama to vie urobiť. Čo však znamená sloboda? Neznamená robiť to, čo chceme, nechať sa ovládať vášňami, skúšať všetko možné bez rozlišovania a nasledovať súčasný trend. Sloboda neznamená, ako sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám nepáči, z okna. Nie, to nie je sloboda! Sloboda nám bola darovaná, aby sme vedeli robiť dobré životné rozhodnutia! Mária, ako dobrá mama, nás učí, aby sme boli ako ona, schopní urobiť konečné rozhodnutia v čase, v ktorom vládne filozofia provizórnosti. Ťažké je urobiť definitívne rozhodnutia. Ona nám pomáha, urobiť tieto konečné rozhodnutia v plnej slobode, s akou ona odpovedala „áno“ na Boží plán so svojím životom.

Predsavzatie:

V malých rozhodnutiach sa budem snažiť uvedomiť si hodnotu slobody, ktorú mám pre konanie dobra. 

 

Záverečná modlitba:

Drahá Matka Mária, prebuď v nás všetkých obnovenú túžbu rozhodnúť sa pre svätosť: nech z našich slov vyžaruje krása pravdy, nach z našich skutkov zaznieva hymnus lásky, nech v našom tele a v srdci prebýva čistota, nech je v našom živote prítomná celá krása evanjelia.

3× Zdravas Mária

6. deň: utorok 4.12. – poslúchať – „byť blažený pre poslušnosť“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 11,27–28

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Zamyslenie

Nové, odlišné materstvo, o ktorom hovorí Ježiš sa osobitne vzťahuje práve na Máriu. Nie je azda Mária prvá z tých, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho? Na zvolanie ženy zo zástupu: „Blahoslavený život, ktorý ťa  nosil, a prsia, ktoré si požíval“, Ježiš odpovedá: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“. Na slová chvály, ktoré žena zo zástupu povedala jeho telesnej matke, Ježiš odpovedá významným spôsobom. Chce tak odpútať pozornosť od materstva chápaného len ako telesné puto a zamerať ju na to tajomné puto duchovné, ktoré sa utvára počúvaním Božieho slova a jeho zachovávaním.

Predsavzatie:

Dnes venujem niekoľko minút čítaniu Božieho Slova.

Záverečná modlitba:

Panna načúvania a kontemplácie. Pomôž nám zotrvávať v pozornom načúvaní Pánovho hlasu: aby nás volanie chudobných nikdy nenechalo ľahostajnými, aby nás utrpenie chorých a núdznych nenašlo nepozorných, aby nás dojímala osamelosť starých a krehkosť detí,  aby sme všetci mali lásku a úctu ku každému ľudskému životu.

3× Zdravas Mária

7. deň: streda 5.12. – nasledovať – „hodina Ježiša, čas začať veriť“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Jn 2,1–5

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Zamyslenie

Mária sa vo chvíli, keď si uvedomí, že chýba víno, s dôverou obracia na Ježiša. To znamená, že Mária prosí. Obracia sa na Ježiša a prosí! Nejde za starejším, ale priamo prednáša problém mladomanželov svojmu Synovi. Odpoveď, ktorú dostane, sa zdá zarážajúca: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“Medzitým však už vložila tento problém do Božích rúk. Jej starosť o potreby druhých urýchľuje Ježišovu hodinu. A Mária je súčasťou tej hodiny, od jasieľ až po kríž. Ona, ktorá vedela premeniť jaskyňu pre zvieratá na dom pre Ježiša, a to s niekoľkými biednymi plienkami a velikánskou nehou, a prijala nás za svoje deti vtedy, keď meč prenikol srdce jej Syna, ona nás učí vložiť naše rodiny do Božích rúk, učí nás modliť sa, a tak zapaľovať nádej, ktorá nám ukazuje, že naše starosti sú tiež v Božích rukách.

Predsavzatie:

Odovzdám dnes do Ježišových rúk ťažkosť svoju alebo blížneho, s ktorou si neviem rady.

Záverečná modlitba:

Mária, matka krásnej lásky. Počuj našu modlitbu, vypočuj našu vrúcnu prosbu: aby cez Ježiša bola v nás táto krása milosrdnej Božej lásky, nech je táto Božia krása na záchranu nám, nášmu mestu a celému svetu.

3× Zdravas Mária

8. deň: štvrtok 6.12. – zdediť – „matka – dedičstvo učeníkov“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Jn 19,25–27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Zamyslenie

Na kríži, keď Kristus vo svojom tele podstupoval utrpenie dramatického stretnutia medzi hriechom sveta a Božím milosrdenstvom, pri svojich nohách videl utešujúcu prítomnosť matky a priateľa. V tomto rozhodujúcom okamihu ešte predtým, než vyhlásil za dokonané dielo, ktoré mu zveril Otec, Ježiš povedal Márii: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal milovanému priateľovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27). Tieto Ježišove slová na prahu smrti nevyjadrujú na prvom mieste jeho súcitnú starosť o matku, ale sú skôr formuláciou zjavenia, ktoré odhaľuje tajomstvo zvláštnej spásonosnej misie. Ježiš nám necháva svoju matku, aby bola našou matkou. Až keď to urobil, Ježiš pocítil, že „je už všetko dokonané“ (Jn 19, 28). Pod krížom v najdôležitejšej hodine nového stvorenia nás Kristus privádza k Márii. Privádza nás k nej, pretože nechce, aby sme kráčali bez matky, a ľud v tomto materinskom obraze číta všetky tajomstvá evanjelia.

Predsavzatie:

Vezmem Máriu do svojho domu a pomodlím sa desiatok sv. ruženca.

Záverečná modlitba:

Panna Mária, ty ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, rozšír naše srdcia, aby sme v nich pripravili miesto pre Teba.

3× Zdravas Mária

9. deň: piatok 7.12. –  žiť – žiť v spoločenstve vieru a nádej

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Sk 1,12–14

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Zamyslenie

Máriino počatie bez hriechu je privilégium. Na jednej strane nám umožňuje vidieť, aký plán mal Boh Otec s každým z nás, to , čím sme boli povolaní stať sa – žiť v úplnej  harmónii s Bohom, s inými, sami so sebou a s prírodou; a na druhej strane to, aká je preventívna Božia láska, vďaka ktorej človek cíti, že je milovaný, „omilostený“ a môže na ňu odpovedať tým najlepším, čo má v srdci. Nejde iba o to, že Panna Mária nemala v morálnej rovine negatívnu skúsenosť (nezhrešila), ale že bola úplne zameraná na Boha a na iných (milovala ich). Aby sme si mohli predstaviť, čo to znamená, stačí si pomyslieť na osobitnú ľudskú skúsenosť, ktorú geniálne opísal svätý Pavlov liste Rimanom. Opisuje v nej človeka, ktorý síce pozná dobro, no potom ho nekoná, ba ten istý zákon, ktorý ho mal na ceste k dobru sprevádzať ako pedagóg, sa stáva problémom. Chápe totiž, že to, čo by mal robiť, aby dosiahol plnosť života, šťastia a lásky, koniec koncov, slúži iba na to, aby si uvedomil svoje ohraničenia a egoistickú stránku. Hovoriť o nepoškvrnenom počatí znamená uznať, že Boh z vlastnej slobodnej iniciatívy ochránil Pannu Máriu pred týmto konfliktom: medzi dobrom, ktoré človek chce robiť, ale pritom ho nedokáže uskutočniť, a naplnením milosťou Boha, jeho láskou, aby sa mohol zamerať na dobro, a tak urobiť vhodné rozhodnutia a uviesť ich do života.

Predsavzatie:

Pripravím sa na sviatok Panny Márie odovzdaním do jej rúk.

Záverečná modlitba:

Celá krásna Mária, daj, nech nestratíme zmysel našej pozemskej púte: nech hrejivé svetlo viery osvecuje naše dni, nech potešujúca sila nádeje riadi naše kroky, nech nákazlivé teplo lásky oživuje naše srdce, aby oči každého z nás boli vždy uprené k Bohu, tam, kde je pravá radosť.

3× Zdravas Mária

 

K: Modlime sa:

Všemohúci a večný Bože, Ty si pôsobením Svätého Ducha pripravil telo i dušu Panny a Matky Márie, aby sa mohla stať dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme na jej láskavý príhovor boli oslobodení od hroziaceho zla a večnej smrti. Skrze Krista, nášho Pána. 

L: Amen.

Check Also

Seminár Otcovo srdce – Robert a Vicki

Učebná séria o Otcovom srdci Božom bola prezentovaná na ENC Gathering 2018 v Liptovskej Aréne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *